پروتز دندان (دندان مصنوعی) چه کابردی دارد و مناسب چه کسانی است؟